کتابخانه پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی افتتاح گردید:

در این محفل محترم پوهندوی محمد بایر "درمل" ریس پوهنتون غزنی روی اهمیت داشتن کتابخانه صحبت این دستاورد بزرگ را به مسولین پوهنحی مربوطه تبریک گفته از مسولین پوهنحی ومحصلین خواستند که در قسمت حفظ ومراقبت این کتابخانه تلاش خویش را به خرج دهند همچنان وی بااشاره به اهمیت IT وتکنالوژی معلوماتی صحبت نموده داشتن این بخشها را در یک پوهنتون ضرورت مبرم  دانستند

وی همچنان از کسانیکه در ساخت کتابخانه سهم داشته اند ابراز قدردانی نموده کمک در این بخش را صدقه جاریه خوانند

سپس محترم پوهنیار حکیمی ریس پوهنحی شرعیات در مورد صحبت نموده گفتند این کتابخانه به کمک محصلین وموسسه INSPA&Global

وی اشاره نمود که کار ساخت این کتابخانه از سال 1392 اغاز گردیده است همچنان وی از همکاری همه جانبه پوهنیار اعزام ریس اسبق این پوهنحی ابراز سپاس نموده همکاری استادان این پوهنحی را یادآورشدند

متاعقبآ محترم پوهنیار وحیدالله "اعزام" ریس اسبق پوهنحی شرعیات صحبت نموده در مورد اهمیت کتابخانه وکتابخانی صحبت نموده اهمیت مطالعه را برجسته ساخته وی از پروسه جمع آوری کتاب توسط محصلین صحبت نموده معلومات دادند

وی به ادامه صحبت های خویش از محصلین خواستند در قسمت حفط ومراقبت این کتابخانه همکار باشند

کلینیک حقوقی نیز به زودی توسط این پوهنحی افتتاح گردد.