برنامۀ نهال‌شانی تحت غرس نهال صلح در پوهنتون غزنی راه اندازی گردید

 

 

 

برنامۀ نهال‌شانی تحت غرس نهال صلح در پوهنتون غزنی راه اندازی گردید .

روزدوشنبه تاریخ 19حمل 1398 برنامۀ نهال‌شانی تحت عنوان غرس نهال صلح در صحن پوهنتون غزنی در تالار کنفرانسهای این پوهنتون با حضور داشت محترم پوهنوال محمد بایر درمل ریس پوهنتون غزنی معاونین علمی و محصلان ریس پوهنتون سلطان محمود نمانیده شاورالی و صد ها تن از محصلین این پوهنتون برگزار گردید .

درنخست محترم پوهنوال محمد بایر درمل ریس پوهنتون غزنی در مورد اهمیت نهال شانی و غرس نهال برای محیط وسرسبزی پوهنتون غزنی صحبت نموده اشاره کردند که طبق هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی این برنامه راه اندازی گردیده است متعاقبا محترم پوهنیار احسان الله اکرم زوی مسول کمیته محیط زیست و برنامه غرس نهال صلح پرزنتشن خویش را پیرامون موضوع ارایه نمودند به همکاران شامل برنامه لوح تحسین از طرف کمیته محیط زیست و معاونیت محترم امور علمی توزیع گردید .

در اخیر هر محصل یک نهال تحت شعار (نهال برای صلح ) در صحن پوهنتون غرس نمودند و روند غرس نهال برای یک هفته ادامه خواهد داشت .