اخبار

  • نهال شانی در پوهنتون غزنی

    رده : عمومی

    به پیشواز سال نو و حکم ریاست ج .ا.ا کمپاین نهال شانی امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در کمپس پوهنتون غزنی آغاز گردید . قرار حکم نمبر ۲۷۸۴ ریاست ج . ا. ا کمپاین نهال شانی در کمپس پوهنتون غزنی با اشتراک معاونین امور علمی اداری استادان و کارمندان این...

  • ششمین ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻏﺰﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

    رده : عمومی

    ششمین ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻏﺰﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺭﻳﺎﺳت ﻣﺤﺘﺮﻡ پوهنوال محمد بایر درمل ریس اﻳﻦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ اﻣﻮﺭ علمی , ﻣﺤﺼﻼﻥ ,ﻣﺎﻟﻲ ﻭ اﺩاﺭﻱ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﭘﻮﻫﻨﺤﻲ ﻫﺎ و ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻜﻨﺎﻟﻮﮊﻱ...