سمینار استفاده از خدمات مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون غزنی و اخلاق استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای استادان پوهنتون غزنی برگزار گردید .

سمینار استفاده از خدمات مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون غزنی و اخلاق استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای استادان پوهنتون غزنی برگزار گردید .

این برنامه قبل از ظهر سه شنبه مورخه 18/10/1397 با اشتراک معاون امور علمی محترم پوهنیار محمد مسعود نیکنام در لپ آموزشی مرکز تکنالوژی معلوماتی برای 30 تن از استادان پوهنحی های مختلف این پوهنتون برگزار گردید که برنامه با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط معاون صاحب امور علمی پوهنتون آغاز و ایشان پیرامون موضوع صحبت نموده اهمیت استفاده از تکنالوژی معلوماتی را در تعلیم و تربیه برجسته ساختند بعد از آن محترم وحید الله عمریار مسول مرکز تکنالوژی معلوماتی پیرامون برنامه ومعرفی خدمات این مرکز پرزنتشن خویش را ارایه نمودند و به سوالات استادان در این مورد پاسخ دادند سپس محترم پوهنیار فرید احمد درمل آمر دیپارتمنت کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پرزنتشن خویش را تحت عنوانی آموزش مقدماتی بخشهای کمپیوتر ارایه نموده روی برنامه های بعدی صحبت نمودند دراخیر چپترآموزشی مهارت های ابتدایی استفاده از تکنالوژی در تعلیم و تربیه برای اشتراک کننده این برنامه توزیع و نظریات و پشنهادات استادان برای تدویر برنامه های آینده جمع آوری گردید .

مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون غزنی که جدیدا توسط پروژه انکشاف تحصیلات عالی به همکاری بانک جهانی تاسیس گردیده است دارای تجهیزات اساسی میباشد