بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی اقتصاد

دیپارتمنت اقتصاد ملی یک بست

متقاضيان ازتاريخ /14/حمل/الی /14/ثور /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند