اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست کادر علمی پوهنتون کابل
پوهنتون کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت اقتصاد ملی یک بست متقاضيان ازتاريخ /14/حمل/الی /14/ثور /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل...
Apr 05, 2017 May 03, 2017
بست کادر علمی پوهنتون کابل
پوهنتون کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. مرکز آموزش حقوقی یک بست متقاضيان ازتاريخ /14/حمل/الی /14/ثور /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان...
Apr 05, 2017 May 04, 2017