مرکز آموزشی کار های عملی مراقبت های عاجل و اساسی ولادی شفاخانه تدریسی شهرآرا، توسط وزرای تحصیلات عالی، صحت عامه و نماینده سازمان صحی جهان افتتاح شد. در این مرکز به محصلان سال اخیر رشته نسایی و ولادی

مرکز آموزشی کار های عملی مراقبت های عاجل و اساسی ولادی شفاخانه تدریسی شهرآرا، امروز توسط وزرای تحصیلات عالی، صحت عامه و نماینده سازمان صحی جهان افتتاح شد. در این مرکز به محصلان سال اخیر رشته نسایی و ولادی پوهنتون طبی کابل در بخش تولد اطفال و وقایه مادران آموزش های عاجل و اساسی داده می شود. در مراسم افتتاح مرکز یاد شده پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، در زمان زایمان توجه به صحت طفل و مادر موضوع اساسی بوده که باید در زمینه گام های ارزشمند برداشته شود. پوهنوال مومند اضافه کرد، وزارت تحصیلات عالی بادرنظرداشت مسوولیت های کاری خویش در راستای تربیه کادر های ورزیده به ویژه در بخش وقایه طفل و مادر توجه جدی نموده و در این عرصه برنامه های مشخصی را با یک تعداد از ارگان های دیگر آغاز نموده است. وی گفت ما در نظر داریم که زمینه های بیشتر کار های عملی را به محصلان طب مهیا سازیم و در تمام ولایات کشور شفاخانه های کادری را ایجاد نمایم. وزیر تحصیلات عالی ایجاد این مرکز را گام ارشمند خوانده از محصلان خواست تا از این فرصت استفاده اعظمی نمایند. بعداً داکتر فیروز الدین فیروز، تربیه کادر های ورزیده در بخش طب را یکی از اهداف مشترک وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه خوانده گفت؛ تربیه کادر های جوان در بخش طبابت سبب بلند رفتن عرضه خدمات صحی با کیفیت در جامعه می شود. هکذا در این محفل نماینده سازمان صحی جهان در رابطه به پیشرفت ها و چالش ها در زمینه عرضه خدمات صحی در افغانستان معلومات داده، گفت که عرضه خدمات صحی باید معیاری شده تا تداوی به شکل درست آن صورت گیرد