اعلان کاریابی

بمنظورسپردن كاربه كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد اداره سالم يك بست (۷) دارای کود نمبر۰۲۸-۱۱-۰۳-۲۶) آشپز رياست پوهنتون غزني با ساس سيستم جديدرتب معاش ازطريق رقابت آزاد پرميگردد. اشخاص واجدالشرايط  اعم ازذکور واناث  مي تواننددربست متذكره خويش راكانديد نمايد .

وزارت /اداره             : تحصیلات عالی

عنوان ظیفه               : آشپز

موقعیت                     : ولایت غزنی

بخش                        : معاونیت مالی واداری /پوهنتون

بست                         : (۷)

گزارشدهی                  :به آمرمربوط

شرايط تقرر:

1. داشتن تابعیت افغاني .

2. داشتن توانمندي كار درشرايط دشوار.

3. آشنا ئي كامل بالسان هاي دري وپشتو.

4. سن وي از18 سال كمتروشصت چهارسال بيشتر نباشد .

5. به حكم قطعي ونهائي محكمه ذيصلاح به جنايت محكوم نگرديده باشد .

6. داشتن حسن سيرت وشهرت نيك.

7. داشتن اهليت وشايستگي .

8. توانائی انجام وظایف مطابق فن وحرفه مربوط.

هدف وظیفه: طبخ ماکول پرسونل درمطا بقت به مینوی غذائی داده شده بادرنظرداشت  نظافت پخت.

شرح وظايف :

1. طبخ غذای پرسونل مرکزی ، ومحلین لیلیه .

2. آگاهی ازنحوه طبخ غذا های مختلف النوع برای پرسونل اداره .

3. ترتیب وتطبیق مینیوی غدائی داده شده ازجانب بخش مربوطه جهت استفاده از آن .

4. توجه به پاکی وصفائی ظروف وپخت وپز غذا های مورد استفاده جهت حفظ سلامتی محصلین لیلیه.

5.اجرای  سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمر مربوط سپرده می شود.

تحصیلات  تجارب ومهارت های لازم:

متقاضیان حداقل برای این بست درماده (7)(8) قانون کارکنان خدماتی ذکرگردیده است .

1. درجه تحصیل : داشتن سندفراغت ازمراکز آموزشی فنی  وحرفوی با مهارت وتجربه کاری .

2. تجارب لازمه(نوع مدت وزمان تجربه): ضروری نیست .

3. مهارت های دیگر(کورس های کوتامد ت آموزش های داخل خدمت وغیره): ضروری نیست .

امتيازات :

1 معاش متناسب با توانمندي وظرفيت كاري .

2استفاده ازرخصتي هاي سالانه ، ضروري ومريضي مطابق قانون .

اشخاص واجدشرايط اعم ازذكور واناث كه تابعیت افغاني داشته باشند  بادرنظرداشت شايستگي وبدون تبعبض نژادي قومي ولساني ازتاريخ نشراعلان برای مدت (    10  )روز فورم هاي مخصوص درخواستي را ازساعت ۳۰/8 صبح الي ۳۰/۳ بعدازظهر ازمديريت عمومي استخدام رياست پوهنتون غزني اخذ وفورمه متذكره را خانه بري كرده واپس بسپارند بعدازمعيادتعين شده درخواستي پذيرفته نميشود درصورت ضرورت به شماره هاي ذيل 0786176658 و0799740550 درتماس شوند.

 

بااحترام

پوهندوی محمد با یر درمل

رئيس پوهنتون غزني