اعلان كاريابي

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

دافغانستان اسلامی جمهوریت

دلور زده کرو وزارت

                                                                                                     Islamic republic of Afghanistan

نمبر مکتوب: 1160-719                 Ministry of higher education                 تاریخ:  19/ 11  /۱۳۹۸

رياست پوهنتون ولايت غزني

معاونیت مالی اداری

امريت منابع بشري

                                                                                     مديريت عمومي استخدام ارتقاي ظرفيت وانكشاف اداره

به  آمريت محترم راديو تلويزيون ولایت غزنی !

لطفآمضمون ذيل را ازطریق رادیووتلویزیون غزنی به لسان هاي دري وبشتو به نشراعلان بسپاريد.

بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد اداره سالم يك بست (7) دارای کودنمبر(۲۸-۱۱-۰۳-۲۵) معتمد موادغذای لیلیه معاونيت مالي واداري رياست پوهنتون غزني با ساس سيستم جديدرتب معاش ازطريق رقابت آزاد پرميگردد. اشخاص واجدالشرايط مي توانند دربست متذكره خويش راكانديد نمايد .

وزارت/اداره           : تحصیلات عالی

عنوان وظیفه          : معتمد موادغذائی لیلیه

موقعیت                 : ولایت غزنی

بخش                    : معاونیت مالی واداری/پوهنتون

بست                     : (7)

گزارش دهی           : به آمرمربوط

شرايط تقرر

1 داشتن تابعیت افغاني .  

2داشتن توانمندي كار درشرايط دشوار.

3آشنا ئي كامل بالسان هاي دري وپشتوتحريري وتقريري .

4 سن وي از18 سال كمتروشصت چهارسال بيشتر نباشد .

5 به حكم قطعي ونهائي محكمه ذيصلاح به جنايت محكوم نگرديده باشد .

6 داشتن حسن سيرت وشهرت نيك.

7 داشتن اهليت وشايستگي .

۸  داشتن تضمین اصولی بادرنظرداشت قانون ومقررات.

هدف وظيفه : تنظیم اجناس داخل دیپوها ودرج آن درلست موجودی مطابق لایحه دیپوها .

شرح وظايف :

1 . اخذ جنس به اساس اسناد مربوط وتنظیم اجناس مطابق لایحه دیپوها درتحویلخانه به منظور حفظ ونگهداری وتوزیع بعدی .

2 . مهرلاک دیپوها بعدازختم رسمیات درحضورداشت هئیت توظیف شده جهت حفظ مصئونیت آن .

3  . توزیع مواد خوراکه وسایراجناس برویت تابلوی یومی وتکت توزیع مربوط جهت تهیه غذای محصلین .

4 . ترتیب لست معلوماتی اجناس موجود واجناس که داخل دیپومیگردد به منظور معلومات.

5 . موجودی اجناس داخل دیپو درربع اخیر سال درحضورداشت هیئت جهت ثبیت فاضل باقی .

6 . ارایه گزارش ازصورت باقی وفاضل خویش با آمرمربوطه جهت آگاهی .

7 . اجرای سایر وظایف که ازطرف آمرمربوط مطابق قانون سپرده میشود

تحصيلات ، تجارب ومهارت هاي لازم .

متقاضيات حداقل براي اين بست درماده (7)(8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكرگرديده است .

1. درجه تحصيل ! به دارنده سوادابتدائي ترجيع داده ميشود

2.  تجارب لازمه (نوع ومدت زمان تجربه) تجربه ضروري نيست اما درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظيفه دراستخدام ترجيح داده ميشود .

امتيازات :

1 معاش متناسب با توانمندي وظرفيت كاري .

2استفاده ازرخصتي هاي سالانه ، ضروري ومريضي مطابق قانون .

اشخاص واجد شرايط  بادرنظرداشت شايستگي وبدون تبعبض نژادي قومي ولساني ازتاريخ نشراعلان  برای مدت ( ۱۰ ) روزفورم هاي مخصوص درخواستي را ازساعت ۸/۳۰ صبح الي ۳/۳۰ بعدازظهر ازمديريت عمومي استخدام رياست پوهنتون غزني اخذ وفورمه متذكره را خانه پري كرده واپس بسپارند بعدازمعيادتعين شده درخواستي پذيرفته نميشود درصورت ضرورت به شماره هاي ذيل 0786176658 و0799740550 درتماس شوند.                  

 

                                                                                                                                                بااحترام

کاپی بریاست محترم منابع بشری مقام ولایت غزنی

بریاست محترم  اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی                                                                  پوهنوال محمد بایر درمل

بریاست محترم  امورزنان غزنی                                                                                                     رئیس پوهنتون

بریاست محترم  کاراموراجتماعی غزنی                                              

بریاست محترم شورای ولایتی غزنی

بمدیریت محترم تکنالوژی معلوماتی وید یوکنفرانسها