به منظور ارتقای کیفیت درسی در نهاد های تحصیلی، مراکز تضمین کیفیت در پوهنتون های کابل، طبی کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، ایجاد و از سوی وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.

به منظور ارتقای کیفیت درسی در نهاد های تحصیلی، مراکز تضمین کیفیت در پوهنتون های کابل، طبی کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، ایجاد و از سوی وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد. پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، حین افتتاح این مراکز گفت، هدف از ایجاد این مراکز بازنگری کیفیت پوهنتون ها و گنجانیدن آن در برنامه های لازم در زمینه پلان انکشافی یا پلان استراتیژیک پوهنتون های مربوطه می باشد. موصوف اضافه کرد، کار در راستای ارتقای کیفیت درسی، یک پروسه دوامدار و مستمر بوده که به همکاری و تلاش همه جانبه ضرورت دارد. وی ضمن اشاره به فعالیت های این وزارت در بخش ارتقای ظرفیت های علمی نهاد های تحصیلی کشور گفت، مراکز تضمین کیفیت، در امر تنظیم پلان گذاری و ارزیابی خودی و ایجاد یک روند دوامدار بهبود کیفیت تدریس و آموزش در پوهنتون ها؛ همکاری خواهد کرد. قابل ذکر است این مراکز به کمک مالی برنامه انکشاف تحصیلات عالی ( HEDP) ایجاد گردیده است. به گفته مسوولان، مرکز تضمین کیفیت پوهنتون کندهار آماده بهره برداری بوده و قرار است چنین مراکز در آینده نزدیک در پوهنتون های البیرونی، بلخ، هرات، شیخ زاید و ننگرهار نیز به کمک مالی برنامه یاد شده ایجاد گردد، که در روند ارتقای ظرفیت های آموزشی این نهاد ها نقش ارزنده و موثر خواهند داشت.