نخسین اجماع ملی بازنگری ومعیاری سازی نصاب تحصیلی پوهنتونها وموسساتتحصیلات عالی کشور