اطلاعیه برنامه ماستری پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۶ برای برنامه ماستری در رشته پالیسی واداره عامه محصل می پذیرد. علاقه مندان می توانند سر از تاریخ 2 دلو سال 1395 به آمریت برنامه های ماستری و دوکتورای پوهنتون کابل جهت ثبت نام و اخذ بسته های درخواست برنامه ماستری، مراجعه نمایند . دوستان وعلاقه مندان مطلع باشند