اعلان کار یابی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

دافغانستان اسلامی جمهوریت

دلور زده کرو وزارت

Islamic republic of Afghanistan

نمبر مکتوب: عــــــــــــــ                      Ministry of higher education                         تاریخ:   /  10 /139۷

رياست پوهنتون ولايت غزني

امريت منابع بشري

                                                                            مديريت عمومي استخدام ارتقاي ظرفيت وانكشاف اداره

به  آمريت محترم راديوتلويزيون !

لطفآمضمون ذيل راازطریق رادیوتلویزیون به لسان هاي دري وبشتو به نشراعلان بسپاريد.

بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد اداره سالم یک بست (4) مدیریت عمومی تبت وراجسترمحصلان رياست پوهنتون غزني با ساس سيستم جديدرتب معاش ازطريق رقابت آزادپرميگردد. اشخاص واجدالشرايط اعم ازذکورواناث مي تواننددربست متذكره خويش راكانديد نمايند .

وزارت /اداره             : تحصیلات عالی

عنوان وظیفه               : مدیریت عمومی تبت وراجسترمحصلان

موقعیت                     : ولایت غزنی

بخش                        : معاونیت امورمحصلان /پوهنتون غزنی

بست                         : (4)

گزارشدهی به              :آمرامورمحصلان

گزارش گیری             :ندارد

هدف وظیفه : پیشبرد امور مربوط به ثبت و راجستر محصلان وفارغان پوهنتون طبق قوانین، لوایح ومقررات نافذه.

صلاحیت ومسئولیت های وظیفوی:

۱ . ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار،ربعوار وسالانه بخش مربوطه، غرض نایل شدن به اهداف تعیین شده.

۲ . ثبت نام جدبد الشمولان طبق لیست ارسالی نتایج کانکور در کتاب اساس به منظور تنظیم سوابق تحصیلی محصلین مربوطه.

۳ . ثبت ارقام تبدیلی ها ومنفکی های پوهنتون/موسسه تحصیلی مربوطه طبق لوایح ومقررات تحصیلات عالی کشور.

۴ . تهیه لست واجدین شرایط لیلیه طبق معیارات معینه جهت توزیع کارت ها و معرفی محصلین واجد الشرایط به لیلیه.

۵ . ثبت ارقام فارغین پوهنحی  ها با درنظرداشت سوابق تحصیلی آنان غرض تهیه جدول فراغت سالانه پوهنتون.

۶ . ثبت اسناد تحصیلی فارغین پوهنحی ها در کتاب های مربوطه غرض اعتبار دهی و جلوگیری از سوء استفاده های قانونی.

۷ . تهیه انکشاف دیتابس های تفصیلی از ارقام محصلین و فارغین پوهنحی های مربوطه جهت تصدیق فراغت و ګزارش دهی .

۸ . اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سيرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری)

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد۷ و۳۴قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیاری ذیل ترتیب گردیده است:

۱ . داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس و به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

۲ . برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط( در بخش های تدریسی،تعلیمی،مدیریتی مشابه وسایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)،ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.

۳ . تسلط به یکی از بان های رسمی (پشتو یا دری) آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی

۴ . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

متکی به فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲مقام عالی ریاست ج.ا.ا  و نامه متحدالمال  شماره (۷۴۶۱) مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ،به اطلاع آنعده متقاضیانیکه جهت اشتراک در استخدام  بست رقابتی رتبه  (چهارم ) که از طریق مدیرت استخدام ریاست پوهنتون اعلان می گردد ،رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.

ماده دوم فرمان شماره (۹۲) مقام عالی ریاست جمهوری «« هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی ، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی ، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک درپروسه رقابتی همان بست محروم میگردند»»

متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند؛

متقاضیان  باید فورم  درخواستی را قبل از پایان میعاد معینه اعلان تکمیل نموده ، همراه با اسناد مورد نیاز  به  مدیریت عمومی استخدام ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره ، پوهنتون غزنی تسلیم نمایند،

هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی ، نادرست و خلاف واقعیت تثبیت گردد ، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد؛

 اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال های 1371  الی 1381 هجری شمسی صادر شده باشند؛ از طریق مراجع مربوطه ( وزارت معارف  و یا وزارت تحصیلات عالی) باید مجدداً مورد  تائید و تصدیق قرار بگیرد؛

اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی ، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی می باشد ؛

هر گاه متقاضی یک یا چندین سند مورد نیاز جهت تکمیل نمودن شرایط در وقت معینه آماده  نموده نتواند ویا  در اسناد ارایه شده نواقصی وجود داشته باشد که در موقع معینه حل نشود متقاضی موصوف از روند رقابت حذف می گردد.

کاندیدان محترم که در ادارات دولتی بشکل رسمی ایفای وظیفه مینمایند ویا قبلأ وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح  که توسط  واحد های اولی وزارت ها/ ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند تجربه کاری  مدار اعتبار میباشد، خلص سوانح متقاضی باید حد اکثر شش ماه قبل از تاریخ اعلان بست صادر و از جانب اداره مربوطه تائید گردیده باشد ، در غیر آن صورت مدار اعتبار نمی باشد.

درصورت ارایه اسناد مربوط  به تجارب کاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، متقاضی مکلف است ضمن ارایه سند مبنی بر تائیدی ثبت و راجستر وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط، کاپی های قرار داد خط و فورم مالیه دهی  را نیز ارایه نماید. مطابق ماده (14 ) طرزالعمل تعیینات بست های خدمات ملکی ، مزد متقاضی  حد اقل معادل مزد کارکنان دولتی که به استناد ماده شصت و دوم  قانون کار به تفکیک  هردرجه تعیین میشود، کمتر بوده  نمی تواند.  در صورت  عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.

تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تائیدی شعبه منابع بشری و کاپی قرار داد خط همان نهاد را باخود داشته باشد ، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد؛

متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشند ، تصادیق کاری شان بعد از تائیدی مراجع دیپلوماتیک  مقیم کشور مربوطه و تائیدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد؛

کاندیدان محترم مکلف اند،اطلاعیه هذا رادقیق مطالعه نموده ومطابق به این رهمنود اسناد ارایه نماینددرغیرآن مسولیت بعدی بدوش خود کاندید میباشد.

اشخاص واجدشرايط  اعم ازذکوروانا ث بادرنظرداشت شايستگي وبدون تبعیض نژادي قومي ولساني ازتاريخ نشراعلان برای مدت (۱۰)روزفورم هاي مخصوص درخواستي را ازساعت8/30صبح الي 3/30بعدازظهر ازمديريت عمومي استخدام رياست پوهنتون غزني اخذ وفورمه متذكره را خانه پري كرده واپس بسپارند بعدازمعيادتعين شده درخواستي پذيرفته نميشود درصورت ضرورت به شماره هاي ذيل 0786176658 و0799740550 درتماس شوند.             

کاپی ها:                                                                                                       بااحترام

بریاست محترم  اصلاحات اداری غزنی

بریاست محترم  منابع بشری مقام ولایت                                                              پوهنوال محمد بایر درمل

بریاست محترم   امورزنا ن                                                                                 رئیس پوهنتون غزنی

بریاست محترم  کارواموراجتماعی   

  بریاست محترم شورای ولایتی

بمدیریت محترم عمومی تکنالوژی معلوماتی

به  آمريت محترم راديوتلويزيون !

لطفآمضمون ذيل راازطریق رادیوتلویزیون به لسان هاي دري وبشتو به نشراعلان بسپاريد.

بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد اداره سالم یک بست (4) مدیریت عمومی تدارکات ودیپوها رياست پوهنتون غزني با ساس سيستم جديدرتب معاش ازطريق رقابت آزادپرميگردد. اشخاص واجدالشرايط اعم ازذکورواناث مي تواننددربست متذكره خويش راكانديد نمايند .

وزارت /اداره             : تحصیلات عالی

عنوان وظیفه               : مدیریت عمومی تدارکات ودیپوها

موقعیت                     : ولایت غزنی

بخش                        : معاونیت مالی واداری/پوهنتون غزنی

بست                         : (4)

گزارشدهی به              :آمرخدمات ، تهیه وتدارکات

گزارش گیری             :ندارد

هدف وظیفه : اجرای  امور تهیه تدارک  اجناس مورد ضرورت اجرای خدمات حفظ ومراقبت تعمیرات،کانالیزاسیون و آبرسانی،برق و ترانسپورتشن مطابق قانون ومقررات مربوط جهت تطبیق و اهداف پروگرام های اداره.

شرح وظیفه :

۱ . ترتیب پلان های ماهوار،ربعوار وسالانه غرض رسیدن به اهداف اداره .

۲ . جمع آوری لست اجناس مورد ضرورت اداره جهت تنظیم پلان تدارکاتی .

۳ . تهیه و خریداری اجناس ومواد ضرورت اداره جهت تطبیق اهداف و پروگرامهای مربوط .

۴ . ترتیب فورم های م7 راپور رسید جهت  قیدیت اجناس به جمع معتمد .

۵ . ترتیب فورم(م2وم3) و ارائیه آن به آمریت محاسبه جهت حصول اطمینان از موجودیت تخصیص .

۶ . ارسال فورم های خریداری به آمریت محاسبه جهت قیدیت اجناس و مجرایی پول .

۷ . ترتیب حواله جات اجناس مورد ضرورت شعبات و اطاق های محصلان لیلیه غرض تهیه .

۸ . توزیع اجناس و البسه جات در شروع سال مالی وجمع آوری دوباره آن در ختم سال تحصیلی غرض حفاظت .

۹. ترتیب جداول باقیات محصلین از بابت البسه باب به منظور حصول .

۱۰. تنظیم تحویل خانه اجناس ومراقبت از آن به منظور حفاظت بهتر اجناس .

۱۱. اجرای موجودی تحویلخانه در اخیر سال مالی به منظور تثبیت فاضل وباقی معتمدین .

۱۲. تصدیق از عدم مسولیت وباقیات محصلین که از پوهنتون فارغ میګردند به منظور اطمینان شعبه محاسبه .

۱۳. مجرایی اجناس توزیع شده در کتاب جنسی برویت تکت توزیع جهت وضع از جمع تحویلدار.

۱۴.تطبیق اسنادموجودی تحویلخانه ها با کارت های ثبت زخیره داخل دیپو جهت تثیت فاضل وباقی  معتمدین.                                                                                                                                        ۱۵. اجرای سایر وظایف  مرتبط به وظیفه مطابق به قنون که از جانب آمر مربوطه به وی سپرده میشود. سيرده میشود.

 شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری)

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد۷ و۳۴قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیاری ذیل ترتیب گردیده است:

۱ . داشتن سند تحصیلی حد اقل لسا نس و به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

۲ . برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط( در بخش های مدیریتی مشابه مرتبط به وظیفه وسایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)،ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.

۳ . تسلط به یکی از بان های رسمی (پشتو یا دری) آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی

۴ . مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

متکی به فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲مقام عالی ریاست ج.ا.ا  و نامه متحدالمال  شماره (۷۴۶۱) مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ،به اطلاع آنعده متقاضیانیکه جهت اشتراک در استخدام  بست رقابتی رتبه  (چهارم ) که از طریق مدیرت استخدام ریاست پوهنتون غزنی اعلان می گردد ،رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.

ماده دوم فرمان شماره (۹۲) مقام عالی ریاست جمهوری «« هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی ، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی ، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک درپروسه رقابتی همان بست محروم میگردند»»

متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند؛

متقاضیان  باید فورم  درخواستی را قبل از پایان میعاد معینه اعلان تکمیل نموده ، همراه با اسناد مورد نیاز  به  مدیریت عمومی استخدام ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره ، پوهنتون غزنی تسلیم نمایند،

هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی ، نادرست و خلاف واقعیت تثبیت گردد ، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد؛

 اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال های 1371  الی 1381 هجری شمسی صادر شده باشند؛ از طریق مراجع مربوطه ( وزارت معارف  و یا وزارت تحصیلات عالی) باید مجدداً مورد  تائید و تصدیق قرار بگیرد؛

اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی ، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی می باشد ؛

هر گاه متقاضی یک یا چندین سند مورد نیاز جهت تکمیل نمودن شرایط در وقت معینه آماده  نموده نتواند ویا  در اسناد ارایه شده نواقصی وجود داشته باشد که در موقع معینه حل نشود متقاضی موصوف از روند رقابت حذف می گردد.

کاندیدان محترم که در ادارات دولتی بشکل رسمی ایفای وظیفه مینمایند ویا قبلأ وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح  که توسط  واحد های اولی وزارت ها/ ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند تجربه کاری  مدار اعتبار میباشد، خلص سوانح متقاضی باید حد اکثر شش ماه قبل از تاریخ اعلان بست صادر و از جانب اداره مربوطه تائید گردیده باشد ، در غیر آن صورت مدار اعتبار نمی باشد.

درصورت ارایه اسناد مربوط  به تجارب کاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، متقاضی مکلف است ضمن ارایه سند مبنی بر تائیدی ثبت و راجستر وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط، کاپی های قرار داد خط و فورم مالیه دهی  را نیز ارایه نماید. مطابق ماده (14 ) طرزالعمل تعیینات بست های خدمات ملکی ، مزد متقاضی  حد اقل معادل مزد کارکنان دولتی که به استناد ماده شصت و دوم  قانون کار به تفکیک هردرجه تعیین میشود، کمتر بوده  نمی تواند.  در صورت  عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.

تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تائیدی شعبه منابع بشری و کاپی قرار داد خط همان نهاد را باخود داشته باشد ، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد؛

متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشند ، تصادیق کاری شان بعد از تائیدی مراجع دیپلوماتیک  مقیم کشور مربوطه و تائیدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد؛

کاندیدان محترم مکلف اند،اطلاعیه هذا رادقیق مطالعه نموده ومطابق به این رهمنود اسناد ارایه نماینددرغیرآن مسولیت بعدی بدوش خود کاندید میباشد.

اشخاص واجدشرايط  اعم ازذکوروانا ث بادرنظرداشت شايستگي وبدون تبعیض نژادي قومي ولساني ازتاريخ نشراعلان برای مدت (۱۰)روزفورم هاي مخصوص درخواستي را ازساعت8/30صبح الي 3/30بعدازظهر ازمديريت عمومي استخدام رياست پوهنتون غزني اخذ وفورمه متذكره را خانه پري كرده واپس بسپارند بعدازمعيادتعين شده درخواستي پذيرفته نميشود درصورت ضرورت به شماره هاي ذيل 0786176658 و0799740550 درتماس شوند.                    

کاپی ها:                                                                                                                                                                بااحترام

بریاست محترم  اصلاحات اداری غزنی

بریاست محترم  منابع بشری مقام ولایت                                                                                                       پوهنوال محمد بایر درمل

بریاست محترم   امورزنا ن                                                                                                                           رئیس پوهنتون غزنی

بریاست محترم  کارواموراجتماعی   

  بریاست محترم شورای ولایتی

بمدیریت محترم عمومی تکنالوژی معلوماتی