در باره پوهنتون غزنی

 

‍‍‍‍‍تاریخچه پوهنتون غزنی :

از آنجایکه غزنی پیشینه تاریخی درخشانی درمشرق زمین داشته و میراث دار یک فرهنگ عظیم در مسیر تاریخ بوده تاسیس یک پوهنتون دراین دیار باستانی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می رفت که بلاخره پوهنتون غزنی بمثابه یک نهاد تحصیلی دولتی به اساس  تقاضای مردم علم پرور به اثر سعی و تلاش موسفیدان و نمایندگان ولایت غزنی و پیشنهاد مقام وزارت تحصیلات عالی ومنظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور تربیه کادر های ماهر ومسلکی به سویه لسانس که هدف اساسی آن توسعه و انکشاف علم وفن وتربیه نسل جوان کشور در رشته های مختلفه میباشد به  تاریخ 6/3/1387ششم جوزای سال هزارو سه صدو هشتادوهفت - منتج به تاسیس گردید، که این نهاد تحصیلی ازهمان سال رسما باسیستم کریدیت تحت ریاست محترم پوهندوی احمد شاه رفیقی به فعالیت آغاز نمود و در اوایل این پوهنتون باکمترین امکانات به فعالیت های تدریسی واداری خویش شروع بکار نموده که حتی مکان مستقل از خود نداشت، تنها با دوپوهنحی درتعمیر کتابخانه عامه حکیم سنایی به فعالیت تدریسی خود ادامه داد و محصلان را دردو پوهنحی  یعنی پوهنحی زراعت (رشته هارتیکلچر و اگرانومی) وپوهنحی تعلیم وتربیه (در  رشته ادبیات  دری و ریاضی) تدریس می نمود .

در سال اول (1387)این پوهنتون دارای 111 نفرمحصل(14نفر ازطبقه اناث و 97 نفر از طبقه ذکور) بود که بعد با ایجاد ظرفیت های نو رقم پذیرش محصلان دراین پوهنتون در سالهای 1388،1389، 1390 ،1391، 1392 ،1393،  1394  ،1395و1396 با تساعد ارقام بلند رفته و این نهاد نو پا نیز به طور تمام عیاری به پای ایستاد، تا جاییکه اکنون این نهاد تحصیلی دارای پنج پوهنحی  وبرنامه شبانه در داخل چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه می باشد برنامه  شبانه دارای دو رشته زبان ادبیات دری وزبان ادبیات پشتو می باشد که اولین فارغان خویش را همین سال (1397) تحویل جامعه خواهند نمود  ودرمجموع   (3252) تن  محصل دارد که از آنجمله (745) تن آنها اناث می باشد .

 

 

ودارای 102 بست کادر علمی درتشکل 1396 خویش داشته و ازآنجمله  دو  تن آنها را  اناث تشکیل مدهد.

کارمندان این ریاست طبق تشکیل سال 1396 (36) تن واستخدام شده (34) شخص که یک تن اناث می باشد.

از سوی هم به اثر سعی وتلاش مقام محترم ولایت غزنی و مقام محترم وزارت تحصیلات عالی پوهنتون غزنی دارای ملکیت شخصی به مساحت 500 جریب زمین شد که قباله شرعی آن نیز در اختیار پوهنتون قراردارد این نهاد تحصیلی هم اکنون درمکان اصلی خود سه تعمیرسه منزله (بلاک تدریسی زراعت – بلاک های لیلیه اناث ) 

وسه تعمیرچهار منزله (بلاک پوهنحی اینجنیری  – بلاک تدرسی ولیلیه ذکور ) و تمامی مصارف آن از بودیجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده است

درسال (1390) این نهاد پربار تحصیلی به ثمر نشسته و اولین فارغان از محصلان خویش را به تعداد 94تن ازطبقه ذکور واناث  به جامعه تقدیم نمودو در سال (1391)نیز 156 تن محصل هم از ذکور واناث تقدیم جامعه نمودو در مجموع تافعلا 703 تن محصل را فارغ داده جهت خدمت گزاری به جامعه تقدیم گردیده است که ازجمله 600  تن 103 تن اناث وبقیه آن ذکور می باشند .

دید گاه

رشد وارتقا پوهنتون غزنی بمثابه یک نهاد تحصیلات عالی با اعتبار در سطح ملی و بین المللی که فارغ التحصیلان این کا نون علمی باچنان سطح از مهارت سطح از مهارت های مسلکی عیار باشند که جواب گوی خواسته ها ونیاز مندی های دشد و انکشاف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشند .

هدف :

در پلان استرا تیژیک پوهنتون غزنی دوهدف عمده و اساسی در نظر گرفته شده است .

1 – فراهم نمودن زمینه ها برای تعلیم و آموزش با کیفیت عالی.

2 – اداره ور هبری سالم ،‌هماهنگ و منسجم .

ارزش ها:

1 – مو جودیت فضای روحیه کاری با آزادی های اکادمیک .

2 – مو جودیت روحیه همکاری و احترام متقابل

3 – وجود شفافیت و موجودیت روحیه انتقاد پذیری و ارج گذاشتن به نظریات دیگران .

4 – وجود روحیه وقف ، فداکاری ، تقوا ، صداقت و وظیفه شناسی .

5 – موجودیت روابط کاری حسینه با ادرات دولتی درسطح ولایت غزنی .

6 – وجود فضای اعتماد ، تفاهم ، تامین هماهنگی ونو سازی .

7 – موجودیت فرصت ها و امکانات بخاطر دشد وانکشاف پوهنتون غزنی (ازجانب مقام وزارت تحصیلات عالی ، مقام ولایت غزنی و اهالی شریف این ولایت)

امکانات و تسهیلات :

پوهنتون نو پای غزنی که هفت سال بیش از عمرش نمی گذرد با امکانات ناچیزی به فعالیت آغاز نمود و به مرور زمان به اثر تلاشها و زحمات شخص روسای این پوهنتون؛محترم پوهندوی احمدشاه رفیقی محترم عبدالقدیرخموش ومحترم محمود همت  توانست دارنده ی امکانات وسیع باشد و قناعت دانشجویان این دانشگاه را فراهم نماید که  امروزه با جرات می توان گفت که پوهنتون غزنی از لحاظ امکانات با سایر پوهنتون های کشور واجد برابری و قابل مقایسه می باشد.

تسهیلات تحصیلی و تکنولوژی معلوماتی:

 اکنون این پوهنتون دارای سیستم آی تی قناعت بخش ، چهل پایه کامپیوتر مجهز با انترنیت و یک کتاب خانه ی بزرگ که با بیش از سی هزار 30000 هزار جلد کتاب با زبانهای رسمی کشور در بخش های مختلف می باشند ،تجهیز شده، و بیشتر کوشش شده که ازین کتاب ها تمام محصلان به هرزبان که صحبت می کنند استفاده کرده بتوانند. و همچنان دروس در پوهنتون غزنی توسط پروجیکتور پیش میروند.

تسهیلات تدریسی:

تعداد کل محصلان

تعداد محصلان اناث

تعداد محصلان ذکور

سال های فعالیت

111

14

97

سال اول (تاسیس) 1387

162

31

131

سال دوم (1388)

200

32

168

سال سوم (1389)

3349

578

2771

سال هفتم (1394)

گرچه این پوهنتون از بدو تاسیس به این سو برای فعال نگهداشتن جریان تحصیلی در تعمیرات کرایی به سرمی برد، اما حالا این پوهنتون در ساحه اصلی خویش فعالیت دارد که دارای بلاک های مجهز تدریسی ولیله میباشد وکار بالای ساحه جریان دارد که به کمک مردم شریف این ولایت به یک محیط اکادمیک و علمی تبدیل گردد.

ساختار تشکیلاتی ریاست  پوهتون غزنی :

 

 رییس پوهنتون:

محترم پوهندوی محمد بایر "درمل"  عضوکادر علمی پوهنتون ننگرهار به اساس پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی ومنظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ازتاریخ19/4/1395 به این طرف در بست دوم به حیث رییس پوهنتون ایفای وظیفه میدارد وپش ازآن ،ا ز تا سیس پوهنتون (1387 ) الی تاریخ 8/3/1391 محترم پوهندوی احمد شاه "رفیقی " واز تاریخ  فوق الی تاریخ 9/3/1394 محترم پوهنوال  عبدالقدیر "خموش " این سمت را به عهده داشتند و از تاریخ 9/3/1394 ومحترم پوهنیار محمود "همت و رییس پوهنحی زراعت این ریاست ومحترم پوهنیار محمدرحیم "نورزی" معاون امور علمی این ریاست الی تاریخ 19/4/1395 بعنوان سرپرست ریاست پوهنتون ایفای وظیفه نموده اند .

معا ونین پوهنتون:پوهنتون غزنی مطابق تشکیل  دارای سه معاون میباشد که هر یک از معاونین وظایف خویش را در امور پوهنتون مطابق به لوایح و مقرره اجرا مینمایند

اعلانات

 • اعلان کار یابی
  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی دافغانستان اسلامی...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد...
بیشتر