History Department of History

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

 

دیپارتمنت تاریخ یکی از دیپارتمنت های فعال ومنظم دانشکده ی تعلیم وتربیه دانشگاه غزنی به حساب می اید که از بدوتاسیس تا اکنون فعالیت ها ودست آورد های موثر ومثمری در عرصه ی تعلیم وتربیت .همایش های علمی وفرهنگی ورشد جامعه داشته است .

این دیپارتمنت دارای تاریخچه ی روشن وبلند می باشد واز سال 1388 که مصادف است باسال تاسیس این بخش تاکنون (9) سال است که به صورت بسیار منظم در زمینه ی تعلیم وتربیت فعالیت دارد .

طی این برهه زمانی این دیپارتمنت پنج دوره دانش آموختگان ورزیده را فارغ داده است وبه عنوان کادرهای فعال وآگاه تقدیم جامعه نموده است .

دیپارتمنت تاریخ تمام دست ها .افتخارات وجایگاه فعلی خویش را مدیون زحمات وتلاش های کادرهای علمی این بخش می باشد . اساتید این بخش بر علاوه تحقیق وتدریس منظم همکاری در آمورات اداری مربوطه به دیپارتمنت دانشکده ودانشگاه برگذاری سیمنار ها وهمایش های علمی را نیز در کارنامه های علمی خویش دارند  . این بخش دارای (4) کادر علمی می باشد که یک تن آن ماستر وبقیه (3) عضو آن لیسانس می باشند . یک عضو کادر علمی این دیپارتمنت بادرجه تحصیلی ماستر به موسسه ی تحصیلات عالی لوگر بدون انتقال بست تبدیل گردیده است که بست خالی وی یک بار از سوی وزارت تحصیلات عالی به اعلان رفت وقراراست در نزدیک ترین فرصت مجدا به اعلان سپرده شود .

ودر جریان سمستر خزانی یک کادر دیگر در این دیپارتمنت عضو گردد یکی از ویژه گی های خوب این دیپارتمنت این است که تمام اعضای آن را کادر های جوان وپر تحرک تشکیل می دهند .

از سال 1388 تاکنون بخش تاریخ طی (5) دوره دانش اموختگان را که تعداد آن به (87) تن می رسند فارغ داده اند .

  • تعداد اولین دور فارغین این بخش که مصادف باسال 1391 می باشد به (8) تن می رسند که (6) تن آن را پسر و(2) تن آن را دختر تشکیل می دهند .
  • در سال 1392 برای دومین بار به تعداد (17) تن که (5) تن آن را دختر و(12) تن آن را پسر تشکیل می دادند از این دیپارتمنت فراغت حاصل نمودند .
  • در سال 1393 برای سومین بار به تعداد (20) تن دانش آموخته که (8) تن آن دختر و(12) تن آن پسر بودند فارغ گردیدند.
  • فارغین دور چهارم این دیپارتمنت که تعداد شان به (25) تن می رسند در سال 1394 از این بخش فراغت حاصل نمودند که ازجمع (25) تن به تعداد (15) تن آن را دختر و(10) تن ان را پسر تشکیل می دهند .
  • پنجمین دور فارغین این بخش مصادف باسال 1395 بود که تعداد آن به (17) تن می رسد که از آن جمله (5) تن آن دختر و(12) تن آن پسر بودند .

 

وقراراست در پاین سال تحصیلی 1396 دیپارتمنت تاریخ برنامه دفاع پایان نامه وجشن فراغت (30) تن دانشجویان صنف چهارم سال جاری که (10) تن آن را دختر و(20) تن آن را پسر تشکیل می دهند را برگزارنمایند .